แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) พิมพ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เขียนโดย Prakasit   
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 00:00
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นแผนสำหรับใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก และเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไป
LAST_UPDATED2