ipday
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางหมาก ประจำปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมากได้จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็น  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2561   ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก  และผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2561                เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561 และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามแบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลบางหมาก  ประจำปีงบประมาณ            พ.ศ. 2561   ตามเอกสารแนบท้ายนี้

LAST_UPDATED2
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com